Epifania – SS. Messe

Inizio: 6 Gennaio 2022 alle 8:00
Fine: 6 Gennaio 2022 alle 18:00

Epifania
Messe alle ore 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00.